Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem

1. Uvodna določila

Splošni pogoji Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: SP) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa električne energije, dostopa do distribucijskega omrežja ter pravice in obveznosti gospodinjskega odjemalca (v nadaljevanju: Kupec) in Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. (v nadaljevanju: Prodajalec) v pogodbenem razmerju glede prodaje in nakupa električne energije, ki v posamezni pogodbi niso posebej opredeljeni. Na podlagi SP se sklepajo posamezne pogodbe o prodaji in nakupu električne energije (v nadaljevanju: Pogodba) med Kupcem in Prodajalcem. Kupec s sklenitvijo Pogodbe sprejema vse obveznosti iz naslova SP in cenika Prodajalca za dobavo električne energije in dodatne storitve gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Cenik). SP in Cenik so sestavni del vsake posamezne Pogodbe. Ti SP ne veljajo za poslovne odjemalce.

na vrh strani

2. Pomen izrazov

SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja je izvajalec javne gospodarske službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

SPDOEE - Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007), z vsakokratnimi spremembami.

Merilno mesto je mesto, kjer se meri dobavljena oziroma prevzeta električna energija.

Imetnik - imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik merilnega mesta.

Cenik - veljavni ceniki Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o., v katerih so navedene cene za dobavljeno električno energijo, dodatne storitve ter opominjanje. Ceniki so objavljeni na prodajalčevem spletnem mestu in njegovih prodajnih mestih.

Prodajalec je pravna oseba – to je družba Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., ki Kupcu v svojem imenu in za svoj račun prodaja električno energijo.

Kupec je gospodinjski odjemalec, ki od Prodajalca kupuje električno energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti. Kupec je Imetnik za vsako merilno mesto, ki je predmet Pogodbe. Če Kupec ni Imetnik, je pogoj za veljavnost Pogodbe:

1. s strani Imetnika in Kupca podpisano soglasje in pooblastilo, kot ga določi SODO skladno s SPDOEE in
2. s strani Imetnika podpisano pooblastilo Kupcu za sklenitev Pogodbe skladno s temi SP. Obrazec je na voljo na sedežu Prodajalca in na njegovem spletnem mestu.

V tem primeru Prodajalec posluje s Kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih, obvešča tudi Imetnika, ki ostaja solidarno odgovoren za vse obveznosti iz naslova dobavljene električne energije (vključno s stroški uporabe omrežja), ne glede na morebiten drugačen dogovor Kupca z Imetnikom, razen če drug zakon ne določa drugače.

Ostali pojmi, uporabljeni v SP, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih s tega področja.

V primeru, da se kogentni predpisi po sprejemu SP spremenijo, veljajo vsakokrat veljavni predpisi, četudi se tekst SP ne spremeni.


na vrh strani

3. Obveznost Prodajalca in Kupca

Prodajalec bo Kupcu dobavljal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s SP, Cenikom in Pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oziroma ukrepov, na katere Prodajalec ne more vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih.

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dogovorjeno količino električne energije v pogodbenem obdobju in na podlagi pooblastila za Kupca izpeljal postopek za sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja pri SODO.

Kupec bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s SP, Cenikom in Pogodbo, razen v primerih višje sile.

Pogodba se sklepa za enega ali več Kupčevih merilnih mest. Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če v Pogodbi ni drugače določeno.

Za obveznosti SODO, ki so določene v veljavni zakonodaji, Prodajalec ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za motnje pri oskrbi z električno energijo.

na vrh strani

4. Cene

Cene za dobavo električne energije določa Prodajalec ločeno za večjo (VT), manjšo (MT) in enotno dnevno tarifo (ET).

Čas večje, manjše in enotne dnevne tarife in ceno za uporabo omrežja določa zakonodaja. Objavljena je na spletnem naslovu Javne agencije RS za energijo www.agen-rs.si.

Trošarina in ostale dajatve, ki jih določi država, so določene v Zakonu o trošarinah in podzakonskih aktih.

Cene električne energije, strošek opominjanja in izterjave ter cene ostalih dodatnih storitev so določene v veljavnem Ceniku Prodajalca in so objavljene na prodajalčevem spletnem mestu www.eg-prodaja.si.

Prodajalec Kupcu za posamezni koledarski mesec zaračuna Mesečno nadomestilo. Mesečno nadomestilo predstavlja del stroškov Prodajalčevega poslovanja s Kupcem. V primeru, da Kupec sklene Pogodbo do vključno 15. dne v mesecu, mu Prodajalec obračuna Mesečno nadomestilo za ves mesec. Če Kupec sklene Pogodbo po 15. dnevu v mesecu, Prodajalec ne obračuna Mesečnega nadomestila za ta mesec. Kupcu, pri katerem se Pogodba zaključi do vključno 15. dne v mesecu, Prodajalec ne obračuna Mesečnega nadomestila za ta mesec, sicer pa obračuna Mesečno nadomestilo za ves mesec.

na vrh strani

5. Spremembe cen

Prodajalec bo Kupca o spremembi cen električne energije ter cen ostalih storitev, ki so objavljene v Ceniku, ustrezno obvestil vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe, v kolikor se cene zvišajo in en dan pred spremembo, v kolikor se cene znižajo. Prodajalec in Kupec sta soglasna, da obvestilo o spremembi Cenika velja kot dodatek k Pogodbi, v kolikor Kupec ne odstopi od Pogodbe po tej točki. Če se Kupec s spremembami ne strinja, lahko v roku petnajst dni od prejema obvestila o spremembi Cenika s pismenim obvestilom odstopi od Pogodbe in zamenja prodajalca. Kupec odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom do formalne zamenjave Prodajalca. Poravnati mora vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. V času od uveljavitve novega Cenika do formalne zamenjave prodajalca bo Prodajalec Kupcu prodajal električno energijo po cenah, določenih s strani Prodajalca.

V kolikor sprememba Cenika ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, SODO ne odčita števca. Sprememba Cenika se upošteva na tekočih mesečnih računih za predvideno dobavo električne energije. Preveč ali premalo zaračunane količine električne energije se pri obračunu obračunajo skladno s trenutno veljavnim Cenikom.

O spremembi cen za uporabo omrežij, trošarine in vseh ostalih zakonsko predpisanih dajatvah in prispevkih bo Prodajalec Kupca naknadno obvestil z objavo novih cen na Prodajalčevem spletnem mestu.

Kupec ima možnost v petih delovnih dneh od uveljavitve spremembe Cenika Prodajalcu sporočiti odbirek števca.

Prodajalec bo stroške opominjanja in ostale dodatne storitve obračunal v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.


na vrh strani

6. Dostop do omrežja

Kupec s podpisom Pogodbe pooblašča Prodajalca, da zanj v njegovem imenu in za njegov račun pri SODO uveljavlja dostop do omrežja, ureja vsa vprašanja, povezana z dostopom do omrežja, ter od SODO pridobi vse podatke, potrebne za izvajanje dobave. Prodajalec se zavezuje SODO posredovati vse prejete podatke o spremembah na strani Kupca. Kupec je dolžan Prodajalcu posredovati vse spremembe podatkov, ki vplivajo na dostop do omrežja.

Na podlagi pogodbe med Prodajalcem in SODO lahko Prodajalec na osnovi prejetega računa za uporabo omrežja od SODO, ki se glasi na Kupca, za Kupca omogoči izstavljanje skupnega računa za uporabo omrežja in za dobavljeno električno energijo. V primeru, da ima Kupec omogočen skupni račun, bo Prodajalec na računu ločeno prikazal znesek za uporabo omrežja in znesek za dobavljeno električno energijo. Kupec bo znesek celotnega računa plačal neposredno na transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR) Prodajalca. V primeru neplačevanja skupnega računa za uporabo omrežja in za dobavljeno električno energijo je Prodajalec upravičen do plačila celotnega zneska računa. S tem je omogočeno, da Kupec plača uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno električno energijo v plačilnem roku določenem s Pogodbo.


na vrh strani

7. Obračun in plačevanje

Podatke za obračun dobavljene električne energije na merilnih mestih in njihovo pravilnost Prodajalcu zagotavlja SODO skladno z določili SPDOEE ter drugimi predpisi in akti s tega področja vključno z njihovimi vsakokratnimi spremembami.

Kupec ob sklenitvi Pogodbe pooblasti Prodajalca, da od SODO pridobi merilne podatke za izdelavo ponudbe, napovedi diagrama odjema Kupcev, ki jih oskrbuje, za obračun dobavljene električne energije ter ostale podatke, navedene v SPDOEE in njihovih vsakokratnih spremembah.

Za merilna mesta, ki imajo po določitvi SODO mesečni način obračuna, je obračunsko obdobje mesečno in SODO števčno stanje odčita enkrat mesečno.

Za merilna mesta, ki imajo letni način obračuna, je obračunsko obdobje eno leto. Stanje na števcu SODO odčita enkrat letno in tako ugotovi dejanske količine porabljene električne energije za zadnje obračunsko obdobje. Na podlagi zadnje ugotovljene letne porabe električne energije SODO določi dnevno porabo električne energije za naslednje obračunsko obdobje, ki je osnova za izdajo mesečnih računov za dobavljeno električno energijo. Prodajalec med obračunskim obdobjem izstavlja mesečne račune na podlagi s strani SODO ali Kupca predvidene porabe. Na koncu vsakega obračunskega obdobja Prodajalec na podlagi števčnega stanja izdela obračun razlike med zneskom dejanske porabe električne energije in že zaračunane porabe. Za preveč zaračunano porabo Prodajalec izda dobropis. Znesek dobropisa se brezobrestno poračuna pri prvem naslednjem oziroma prvih naslednjih mesečnih računih. Za premalo zaračunano porabo Prodajalec izda bremepis.

Pri novem merilnem mestu SODO določi pričakovani povprečni mesečni odjem na osnovi podatkov Kupca, ki je podlaga za mesečni račun.

V primeru nepravilnih merilnih podatkov brez krivde Kupca, SODO opravi poračun dobavljene električne energije in uporabe omrežja za celotno obdobje nepravilnih podatkov, vendar največ za dvanajst mesecev od dneva ugotovitve nepravilnosti. SODO opravi obračun električne energije v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Kupec pooblašča Prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun opravi v razmerju do SODO vse potrebno za ustrezno izvedbo poračuna zaradi nepravilnih podatkov oziroma obračuna dobavljene električne energije in uporabe omrežja.

Prodajalec bo za finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije Kupcu izstavljal račun enkrat mesečno oziroma tako, kot je določeno v Pogodbi. Opravljene storitve bo Prodajalec Kupcu zaračunal v mesecu po mesecu, ko so bile opravljene.

Rok plačila vseh finančnih obveznosti je petnajst dni od dneva izstavitve računa, razen če ni v Pogodbi drugače določeno.

Če Kupec ne plača svojih dospelih pogodbenih obveznosti do Prodajalca v pogodbeno določenem roku, mu Prodajalec lahko zaračuna zakonite zamudne obresti ter stroške opominjanja. Zamudne obresti se obračunavajo mesečno za čas zamude, in sicer od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva izpolnitve obveznosti.

V primeru nepravočasno plačanih obveznosti Kupca do Prodajalca bo Prodajalec zakasnela plačila razporejal v skladu z veljavnimi določbami Obligacijskega zakonika.

Če se Kupec ne strinja z izstavljenim računom, je nesporni del dolžan plačati v pogodbenem roku, za sporni del pa mora vložiti pismeni ugovor Prodajalcu v roku 8 dni od dneva prejema računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pismeno odgovoriti v 8 dneh od dneva prejema ugovora.

na vrh strani

8. Dodatne storitve

Storitev Kontrolni obračun na zahtevo Kupca (v nadaljevanju: Kontrolni obračun) je lahko posamična ali kontinuirana.

Kupec sporoči Prodajalcu števčno stanje zunaj rednega letnega popisa števca za izdelavo Kontrolnega obračuna za porabljeno električno energijo na posameznem merilnem mestu. Kupec lahko Prodajalcu sporoči števčno stanje od prvega do petega dne v mesecu. Tako sporočeno stanje Prodajalec pošlje SODO. Prodajalec s sporočenim števčnim stanjem zaključi obračunsko obdobje in Kupcu izstavi račun.

V primeru posamičnega Kontrolnega obračuna lahko Kupec sporoči števčno stanje pismeno prek navadne ali elektronske pošte, po faksu, telefonu ali osebno na informacijskem pultu Prodajalca. Storitev Kontrolni obračun se obračuna pri prvem naslednjem izstavljenem računu v skladu s Cenikom.

V primeru, da Kupec želi kontinuirano sporočati števčno stanje, mora izpolniti pismeno izjavo. S to izjavo se zaveže, da bo mesečno sporočal števčno stanje za obračun električne energije po dejanski porabi. Sporočanje števčnega stanja prek temu namenjene spletne aplikacije in avtomatskega odzivnika v klicnem centru je brezplačno. V ostalih primerih sporočanja števčnega stanja (osebno na informacijskem pultu, pismeno preko navadne in elektronske pošte, po faksu, telefonu ali operaterju v klicnem centru) Prodajalec storitev Kontrolni obračun obračuna v skladu s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za električno energijo. V primeru, da Kupec želi prenehati uporabljati to storitev, mora o tem pismeno obvestiti Prodajalca.

Storitvi Prepis računa in Izpis odprtih postavk mora Kupec zahtevati pismeno. Prodajalec na podlagi Kupčeve pismene zahteve izdela kopijo originalnega računa, obresti in izpis odprtih terjatev do Kupca. Storitev se obračuna skladno s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za dobavljeno električno energijo.


na vrh strani

9. Prenehanje Pogodbe

Kupec lahko pismeno odpove Pogodbo zaradi zamenjave Prodajalca, spremembe Imetnika ali odklopa merilnega mesta od distribucijskega omrežja na lastno željo. Pri zamenjavi Prodajalca mora ravnati v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z električno energijo in SPDOEE. Kupec mora poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja Pogodbe za to merilno mesto iz naslova njegove uporabe.

V primeru, da Kupec ne plača vseh obveznosti, dogovorjenih s Pogodbo niti po preteku roka za plačilo, določenega v opominu, Prodajalec po predhodnem pismenem obvestilu odpove Pogodbo in o tem obvesti SODO.

Kupec lahko odpove Pogodbo v primeru, ko Prodajalec spremeni ceno električne energije ali SP v skladu z določili teh SP in Pogodbe.

V primeru, ko se Kupec in Prodajalec dogovorita o fiksni (nespremenjeni) ceni za določeno časovno obdobje, sta Kupec in Prodajalec soglasna, da se s tem Prodajalec za to obdobje odpoveduje pravici do spremembe cene, prav tako pa se Kupec za to obdobje odpoveduje pravici do odstopa od Pogodbe oziroma odpovedi Pogodbe.

V vseh primerih odpovedi oziroma prenehanja Pogodbe mora Kupec poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja Pogodbe za to merilno mesto iz naslova njegove uporabe.

na vrh strani
 

10. Skrbništvo in obveščanje

Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali na način, določen v Pogodbi. Glede drugih pogojev in informacij v zvezi s prodajo električne energije so Kupcu na voljo druga sredstva komuniciranja. Vse izjave ter dokumenti, ki jih Kupec predloži v zvezi s Pogodbo ali njeno spremembo, morajo biti v pismeni ali dogovorjeni elektronski obliki ter veljajo, ko jih prejme Prodajalec.

Kupec je dolžan Prodajalcu pismeno sporočiti vsako spremembo imena, prebivališča, firme in sedeža, pomembne statusne spremembe, uvedbo postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka likvidacije, spremembe na merilnih mestih in druge podatke, ki so pomembni za izvajanje pogodbenih obveznosti, najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren Prodajalcu, Prodajalec pa lahko tudi razdre Pogodbo brez odpovednega roka. Prodajalec pošilja Kupcu pošto na naslov, ki ga je Kupec nazadnje pismeno sporočil Prodajalcu.

Če Kupec sprememb ne posreduje na način, kot je zapisan v prejšnjem odstavku, velja, da so bili računi in ostala korespondenca pravilno posredovani s strani Prodajalca in pravilno prejeti s strani Kupca.


na vrh strani

11. Varstvo osebnih podatkov

Kupec pooblašča Prodajalca ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Prodajalca ter da se resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo Prodajalec varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

na vrh strani

12. Sprememba SP

Prodajalec bo o vsaki spremembi SP Kupca ustrezno obvestil. Če se Kupec ne strinja s spremenjenimi SP, lahko v roku 15 dni od prejema obvestila o spremembah s pismenim obvestilom odstopi od Pogodbe in zamenja prodajalca upoštevaje določbe pravil, ki urejajo delovanje trga z električno energijo. Kupec odpove Pogodbo z odpovednim rokom do formalne zamenjave Prodajalca. Poravnati mora vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. V času od uveljavitve spremenjenih SP do formalne zamenjave Prodajalca bo Prodajalec Kupcu dobavljal električno energijo po spremenjenih SP. Če Prodajalec ne prejme pismene odpovedi Kupca v navedenem roku, se šteje, da Kupec soglaša s spremembami SP.

na vrh strani

13. Splošne določbe

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic Prodajalca ter Kupca, ki niso urejene s SP in Pogodbo, se uporabljajo določila Energetskega zakona in predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. Smiselno se uporabljajo vse morebitne spremembe in dopolnitve navedenih pravnih predpisov.

Tehnični podatki, dokumentacija in poslovne informacije, ki izvirajo iz tega poslovnega razmerja ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke, predstavljajo poslovno skrivnost in sta jo stranki dolžni varovati.

Kupec in Prodajalec si bosta prizadevala morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz pogodbenega razmerja glede prodaje in nakupa električne energije, reševati sporazumno. V nasprotnem primeru bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.


na vrh strani

14. Končne določbe

Če se določila teh SP in Pogodbe razlikujejo, veljajo določila Pogodbe. Vsi odjemalci, ki so imeli na dan 28. 2. 2014 sklenjeno pogodbo o dobavi za paket Osnovni se s 1. 3. 2014 razvrstijo v nove pakete kot je navedeno v nadaljevanju. V paket »Osnovni mali« uvrščamo odjemalce z obračunsko močjo 3 kW in 6 kW (moč vgrajenih varovalk je 1x16 A, 1x20 A in 1x25 A). V paket »Osnovni srednji« uvrščamo odjemalce z obračunsko močjo 7 kW (moč vgrajenih varovalk je 1x32 A, 1x35 A, 3x16 A in 3x20 A). V paket »Osnovni veliki« uvrščamo odjemalce z obračunsko močjo 10 kW in več (moč vgrajenih varovalk je 3x25 A, 3x32 A, 3x35 A, 3x40 A, 3x50 A in 3x63 A).

Ti SP veljajo za vse Kupce, ki so imeli na dan 28. 2. 2014 sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije za paket Osnovni in druge pakete, v kolikor ni s prodajnimi pogoji, ki urejajo posebne pakete, drugače določeno. S pričetkom veljavnosti teh SP prenehajo veljati Splošni pogoji Elektra Gorenjska Prodaje, d. o. o., za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem z dne 1. 2. 2013. Te SP je sprejel direktor Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. in se uporabljajo od 1. 3. 2014 dalje.