X

Splošni pogoji za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem

1. Uvodna določila

Splošni pogoji Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: SP GO) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa električne energije, dostopa do distribucijskega omrežja ter pravice in obveznosti gospodinjskega odjemalca (v nadaljevanju: Kupec) in Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. (v nadaljevanju: Prodajalec) v pogodbenem razmerju glede prodaje in nakupa električne energije, ki v posamezni pogodbi niso posebej opredeljeni. Na podlagi SP GO se sklepajo posamezne pogodbe o prodaji in nakupu oziroma dobavi električne energije (v nadaljevanju: Pogodba) med Kupcem in Prodajalcem. Kupec s sklenitvijo Pogodbe sprejema vse obveznosti iz naslova SP GO in cenika Prodajalca za dobavo električne energije za posamezne pakete in dodatne storitve gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Cenik). SP GO in Cenik so sestavni del vsake posamezne Pogodbe. Ti SP GO ne veljajo za poslovne odjemalce in male poslovne odjemalce.

na vrh strani

2. Pomen izrazov

DO – distribucijski operater pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije.

Merilno mesto - ne glede na poimenovanje v predpisih se za potrebe Pogodbe za pojem prevzemno-predajnega mesta uporablja pojem "merilno mesto". To je mesto, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije..

Imetnik - imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik merilnega mesta.

Cenik - cenik Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. za dobavo električne energije za posamezne pakete in dodatne storitve gospodinjskim odjemalcem, v katerem so navedene cene električne energije ter cene dodatnih storitev.

Prodajalec je pravna oseba – to je družba Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., ki Kupcu v svojem imenu in za svoj račun prodaja električno energijo.

Kupec je gospodinjski odjemalec, ki od Prodajalca kupuje električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti. in kupovanje električne energije za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo.

Kupec je Imetnik za vsako merilno mesto, ki je predmet Pogodbe. Če Kupec ni Imetnik, je pogoj za veljavnost Pogodbe:

1. s strani Imetnika in Kupca podpisano soglasje in pooblastilo, kot ga določi DO in

2. s strani Imetnika podpisano pooblastilo Kupcu za sklenitev Pogodbe skladno s temi SP GO. Obrazec je na voljo na sedežu Prodajalca in na njegovem spletnem mestu.

V tem primeru Prodajalec posluje s Kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih, obvešča tudi Imetnika, ki ostaja solidarno odgovoren za vse obveznosti nastale v zvezi z dobavo električne energije, ne glede na morebiten drugačen dogovor Kupca z Imetnikom, razen če drug zakon ne določa drugače.

Ostali pojmi, uporabljeni v SP GO, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih s tega področja.

V primeru, da se kogentni predpisi po sprejemu SP GO spremenijo, veljajo vsakokrat veljavni predpisi, četudi se tekst SP GO ne spremeni.


na vrh strani

3. Obveznost Prodajalca in Kupca

Pogodba se sklepa za enega ali več Kupčevih merilnih mest. Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če v Pogodbi ni drugače določeno.

Prodajalec bo Kupcu dobavljal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s SP GO, Cenikom in Pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oziroma ukrepov, na katere Prodajalec ne more vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih.

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dogovorjeno količino električne energije v pogodbenem obdobju in na podlagi pooblastila za Kupca izpeljal postopek za sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja pri DO.

Prodajalec bo pogodbene obveznosti izvrševal kakovostno ter skladno z veljavnimi predpisi. V primeru, da bi kupcu nastala škoda iz razlogov na strani Prodajalca, Prodajalec odgovarja skladno z veljavno zakonodajo.

Prodajalec bo v okviru Pogodbe ob njeni sklenitvi za kupca brezplačno izvedel postopek menjave dobavitelja.

Za obveznosti DO, ki so določene v veljavni zakonodaji, Prodajalec ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za motnje pri oskrbi z električno energijo.

Kupec bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s SP GO, Cenikom in Pogodbo, razen v primerih višje sile.

Kupec lahko uporabi tako dobavljeno električno energijo izključno za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe. Kupec v zvezi s temi merilnimi mesti, ne sme kupovati, prodajati in trgovati z električno energijo brez pisnega soglasja Prodajalca.

V primeru kršitev obveznosti s strani Kupca ima Prodajalec pravico odstopiti od Pogodbe. V tem primeru se šteje, da je razlog za prenehanje Pogodbe na strani Kupca, Prodajalec pa lahko od Kupca zahteva povračilo nastale škode skladno z veljavno zakonodajo.

na vrh strani

4. Cene

Cene za dobavo električne energije določa Prodajalec ločeno za večjo (VT), manjšo (MT) in enotno dnevno tarifo (ET).

Čas večje, manjše in enotne dnevne tarife in ceno za uporabo omrežja določa zakonodaja. Objavljena je na spletnem naslovu Agencije za energijo www.agen-rs.si.

Trošarina in ostale dajatve, ki jih določi država, so določene v Zakonu o trošarinah in podzakonskih aktih.

Cene električne energije, strošek opominjanja in izterjave ter cene ostalih dodatnih storitev so določene v veljavnem Ceniku Prodajalca in so objavljene na prodajalčevem spletnem mestu www.eg-prodaja.si.

Prodajalec Kupcu za posamezni koledarski mesec zaračuna Mesečno nadomestilo. Mesečno nadomestilo predstavlja del stroškov Prodajalčevega poslovanja s Kupcem. V primeru, da Kupec sklene Pogodbo do vključno 15. dne v mesecu, mu Prodajalec obračuna Mesečno nadomestilo za ves mesec. Če Kupec sklene Pogodbo po 15. dnevu v mesecu, Prodajalec ne obračuna Mesečnega nadomestila za ta mesec. Kupcu, pri katerem se Pogodba zaključi do vključno 15. dne v mesecu, Prodajalec ne obračuna Mesečnega nadomestila za ta mesec, sicer pa obračuna Mesečno nadomestilo za ves mesec.


na vrh strani

5. Spremembe cen

V primeru spremenjenih pogojev na trgu električne energije, ima Prodajalec pravico spremeniti cene električne energije.

V primeru spremembe cen električne energije ter cen ostalih storitev, ki so objavljene v Ceniku, ki lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo, bo Prodajalec o tej spremembi ustrezno obvestil Kupca najmanj 1 (en) mesec pred njihovo uveljavitvijo.

V primeru spremembe cen električne energije ter cen ostalih storitev, ki so objavljene v Ceniku, ki ne pomeni povišanja plačila za električno energijo, bo Prodajalec o tej spremembi ustrezno obvestil Kupca najmanj 1 (en) dan pred njihovo uveljavitvijo.

Prodajalec in Kupec sta soglasna, da obvestilo o spremembi Cenika velja kot dodatek k Pogodbi, v kolikor Kupec ne ravna v skladu z določili te točke SP GO.

Če se Kupec s spremembo cen električne energije ter cen ostalih storitev, ki so objavljene v Ceniku, ki lahko pomeni povišanje plačila za elektriko, ne strinja, lahko v roku enega meseca od dneva pričetka veljavnosti novega Cenika s pismenim obvestilom odstopi od Pogodbe in zamenja dobavitelja. Kupec odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom do formalne zamenjave dobavitelja. Poravnati mora vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. V času od dneva uveljavitve spremembe cen do formalne zamenjave dobavitelja bo Prodajalec Kupcu prodajal električno energijo skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom Prodajalca.

V kolikor sprememba Cenika ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, DO ne odčita števca. Sprememba Cenika se upošteva na tekočih mesečnih računih za predvideno dobavo električne energije. Preveč ali premalo zaračunane količine električne energije se pri obračunu obračunajo skladno s trenutno veljavnim Cenikom.

Kupec ima možnost v petih delovnih dneh od uveljavitve spremembe Cenika Prodajalcu sporočiti odbirek števca.


na vrh strani

6. Dostop do omrežja

Kupec s podpisom Pogodbe pooblašča Prodajalca, da zanj v njegovem imenu in za njegov račun pri DO uveljavlja dostop do omrežja, ureja vsa vprašanja, povezana z dostopom do omrežja, ter od DO pridobi vse podatke, potrebne za izvajanje dobave. Prodajalec se zavezuje DO posredovati vse prejete podatke o spremembah na strani Kupca. Kupec je dolžan Prodajalcu posredovati vse spremembe podatkov, ki vplivajo na dostop do omrežja.

Na podlagi pogodbe med Prodajalcem in DO lahko Prodajalec na osnovi prejetega računa za uporabo omrežja od DO, ki se glasi na Kupca, za Kupca omogoči izstavljanje skupnega računa za uporabo omrežja in za dobavljeno električno energijo. V primeru, da ima Kupec omogočen skupni račun, bo Prodajalec na računu ločeno prikazal znesek za uporabo omrežja in znesek za dobavljeno električno energijo. Kupec bo znesek celotnega računa plačal neposredno na transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR) Prodajalca. V primeru neplačevanja skupnega računa za uporabo omrežja in za dobavljeno električno energijo je Prodajalec upravičen do plačila celotnega zneska računa. S tem je omogočeno, da Kupec plača uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno električno energijo v plačilnem roku določenem s Pogodbo.


na vrh strani

7. Obračun in plačevanje

Podatke za obračun dobavljene električne energije na merilnih mestih in njihovo pravilnost Prodajalcu zagotavlja DO.

Kupec ob sklenitvi Pogodbe pooblasti Prodajalca, da od DO pridobi merilne podatke in ostale podatke potrebne za izdelavo ponudbe in obračun dobavljene električne energije.

Za merilna mesta, ki imajo po določitvi DO mesečni način obračuna, je obračunsko obdobje mesečno in DO števčno stanje odčita enkrat mesečno.

Za merilna mesta, ki imajo letni način obračuna, je obračunsko obdobje eno leto. Stanje na števcu DO odčita enkrat letno in tako ugotovi dejanske količine porabljene električne energije za zadnje obračunsko obdobje. Na podlagi zadnje ugotovljene letne porabe električne energije DO določi dnevno porabo električne energije za naslednje obračunsko obdobje, ki je osnova za izdajo mesečnih računov za dobavljeno električno energijo. Prodajalec med obračunskim obdobjem izstavlja mesečne račune na podlagi s strani DO ali Kupca predvidene porabe.

Na koncu vsakega obračunskega obdobja Prodajalec na podlagi števčnega stanja izdela obračun razlike med zneskom dejanske porabe električne energije in že zaračunane porabe. Za preveč zaračunano porabo Prodajalec izda dobropis. Znesek dobropisa se brezobrestno poračuna pri prvem naslednjem oziroma prvih naslednjih mesečnih računih. Za premalo zaračunano porabo Prodajalec izda bremepis.

Pri novem merilnem mestu DO določi pričakovani povprečni mesečni odjem na osnovi podatkov Kupca, ki je podlaga za mesečni račun.

V primeru nepravilnih merilnih podatkov brez krivde Kupca, DO opravi poračun dobavljene električne energije in uporabe omrežja za celotno obdobje nepravilnih podatkov, vendar največ za dvanajst mesecev od dneva ugotovitve nepravilnosti. DO opravi obračun električne energije v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Kupec pooblašča Prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun opravi v razmerju do DO vse potrebno za ustrezno izvedbo poračuna zaradi nepravilnih podatkov oziroma obračuna dobavljene električne energije in uporabe omrežja.

Prodajalec bo za vse finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije Kupcu izstavljal račun enkrat mesečno oziroma tako, kot je določeno v Pogodbi. Opravljene storitve bo Prodajalec Kupcu zaračunal v mesecu po mesecu, ko so bile opravljene.

Rok plačila vseh finančnih obveznosti je petnajst dni od dneva izstavitve računa, razen če ni v Pogodbi drugače določeno.

V kolikor Kupec zamuja s plačili najmanj 2 (dveh) mesečnih računov, ima Prodajalec pravico brez predhodnega Kupčevega soglasja oziroma brez sklenjenega aneksa k Pogodbi po lastni presoji Kupcu pričeti izstavljati račun zgolj za električno energijo in dajatve, določene s strani države (to je dajatve, ki jih je skladno s predpisi dobavitelj električne energije dolžan zaračunavati končnemu odjemalcu), stroške uporabe omrežja pa bo Kupcu zaračunaval DO.

Če Kupec ne plača svojih dospelih pogodbenih obveznosti do Prodajalca v pogodbeno določenem roku, mu Prodajalec lahko zaračuna zakonite zamudne obresti ter stroške opominjanja. Zamudne obresti se obračunavajo mesečno za čas zamude, in sicer od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva izpolnitve obveznosti.

Prodajalec bo stroške opominjanja in ostale dodatne storitve obračunal v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom. V primeru nepravočasno plačanih obveznosti Kupca do Prodajalca bo Prodajalec zakasnela plačila razporejal v skladu z veljavnimi določbami Obligacijskega zakonika.

Če se Kupec ne strinja z izstavljenim računom, je nesporni del dolžan plačati v pogodbenem roku, za sporni del pa mora vložiti pismeni ugovor Prodajalcu v roku 8 dni od dneva prejema računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pismeno odgovoriti v 8 dneh od dneva prejema ugovora. Reševanje reklamacij je za Kupca brezplačno.

na vrh strani

8. Dodatne storitve

Storitev Kontrolni obračun na zahtevo Kupca (v nadaljevanju: Kontrolni obračun) je lahko posamična ali kontinuirana.

V primeru posamičnega Kontrolnega obračuna lahko Kupec sporoči Prodajalcu števčno stanje zunaj rednega letnega popisa števca za izdelavo Kontrolnega obračuna za porabljeno električno energijo na posameznem merilnem mestu. Kupec sporoči števčno stanje pismeno prek navadne ali elektronske pošte, po faksu, telefonu ali osebno na informacijskem pultu Prodajalca. Tako sporočeno stanje Prodajalec pošlje DO. Prodajalec s sporočenim števčnim stanjem zaključi obračunsko obdobje in Kupcu izstavi račun. Storitev Kontrolni obračun se obračuna pri prvem naslednjem izstavljenem računu v skladu s Cenikom.

V primeru, da Kupec želi kontinuirano sporočati števčno stanje, mora izpolniti pismeno izjavo. S to izjavo se zaveže, da bo mesečno sporočal števčno stanje za obračun električne energije po dejanski porabi. Kupec lahko Prodajalcu sporoči števčno stanje od prvega do petega dne v mesecu. Sporočanje števčnega stanja prek temu namenjene spletne aplikacije in avtomatskega odzivnika v klicnem centru je brezplačno. V ostalih primerih sporočanja števčnega stanja (osebno na informacijskem pultu, pismeno preko navadne in elektronske pošte, po faksu, telefonu ali operaterju v klicnem centru) Prodajalec storitev Kontrolni obračun obračuna v skladu s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za električno energijo. V primeru, da Kupec želi prenehati uporabljati to storitev, mora o tem pismeno obvestiti Prodajalca.

Storitvi Prepis računa in Izpis odprtih postavk mora Kupec zahtevati pismeno. Prodajalec na podlagi Kupčeve pismene zahteve izdela kopijo originalnega računa, obresti in izpis odprtih terjatev do Kupca. Storitev se obračuna skladno s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za dobavljeno električno energijo.


na vrh strani

9. Prenehanje Pogodbe

Kupec lahko pismeno odpove Pogodbo zaradi zamenjave dobavitelja, spremembe Imetnika ali odklopa merilnega mesta od distribucijskega omrežja na željo imetnika soglasja za priključitev. Kupec lahko zaradi zamenjave dobavitelja pismeno odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Kupec lahko odpove Pogodbo v primeru, ko Prodajalec spremeni ceno električne energije ali SP GO v skladu z določili Energetskega zakona, teh SP GO in Pogodbe.

Če Kupčeva odpoved učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi Pogodbe, nosi Kupec posledice, ki jih za predčasni odstop od Pogodbe določa Pogodba, razen če Kupec odpove Pogodbo zaradi spremembe cene ali spremembe SP GO.

V vseh primerih odpovedi oziroma prenehanja Pogodbe mora Kupec poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja Pogodbe za predmetno merilno mesto iz naslova njegove uporabe ter povrniti morebitne ugodnosti, ki jih je v času izvajanja Pogodbe prejel, v kolikor Pogodba ali posebni/prodajni pogoji paketa oz. akcije, ki so bili sestavni del pogodbenega razmerja, tako določajo.

Prodajalec v primeru, da Kupec ne plača vseh obveznosti, dogovorjenih s Pogodbo niti po preteku roka za plačilo, določenega v opominu, po predhodnem pismenem obvestilu odpove Pogodbo in o tem obvesti DO.


na vrh strani
 

10. Skrbništvo in obveščanje

Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali na način, določen v Pogodbi. Glede drugih pogojev in informacij v zvezi s prodajo električne energije so Kupcu na voljo druga sredstva komuniciranja. Vse izjave ter dokumenti, ki jih Kupec predloži v zvezi s Pogodbo ali njeno spremembo, morajo biti v pismeni ali dogovorjeni elektronski obliki ter veljajo, ko jih prejme Prodajalec.

Kupec je dolžan Prodajalcu pismeno sporočiti vsako spremembo imena, prebivališča, firme in sedeža, pomembne statusne spremembe, uvedbo postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka likvidacije, spremembe na merilnih mestih in druge podatke, ki so pomembni za izvajanje pogodbenih obveznosti, najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren Prodajalcu, Prodajalec pa lahko tudi razdre Pogodbo brez odpovednega roka. Prodajalec pošilja Kupcu pošto na naslov, ki ga je Kupec nazadnje pismeno sporočil Prodajalcu.

Če Kupec sprememb ne posreduje na način, kot je zapisan v prejšnjem odstavku, velja, da so bili računi in ostala korespondenca pravilno posredovani s strani Prodajalca in pravilno prejeti s strani Kupca.

Tehnični podatki, dokumentacija in poslovne informacije, ki izvirajo iz tega poslovnega razmerja ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke, predstavljajo poslovno skrivnost in sta jo stranki dolžni varovati.


na vrh strani

11. Varstvo osebnih podatkov

Kupec pooblašča Prodajalca ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Prodajalca ter da se resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo Prodajalec varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kupec dovoljuje, da Prodajalec uporablja njegove osebne podatke ter podatke o njegovi porabi in nakupih izdelkov in storitev iz ponudbe Prodajalca za statistične obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja prek telefona, SMS, MMS, elektronske pošte ali po pošti. Kupec lahko to dovoljenje kadar koli prekliče s pismeno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov Prodajalca.


na vrh strani

12. Sprememba SP GO

Prodajalec bo o vsaki spremembi SP GO Kupca ustrezno obvestil vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se Kupec ne strinja s spremenjenimi SP GO, lahko v roku enega meseca od pričetka veljavnosti SP GO s pismenim obvestilom odstopi od Pogodbe in zamenja dobavitelja upoštevaje določbe pravil, ki urejajo delovanje trga z električno energijo. Kupec odpove Pogodbo z odpovednim rokom do formalne zamenjave dobavitelja. Poravnati mora vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. V času od uveljavitve spremenjenih SP GO do formalne zamenjave dobavitelja bo Prodajalec Kupcu dobavljal električno energijo po spremenjenih SP GO. Če Prodajalec ne prejme pismene odpovedi Kupca v navedenem roku, se šteje, da Kupec soglaša s spremembami SP GO.

na vrh strani

13. Splošne določbe

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic Prodajalca ter Kupca, ki niso urejene s SP GO in Pogodbo, se uporabljajo določila Energetskega zakona in predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. Smiselno se uporabljajo vse morebitne spremembe in dopolnitve navedenih pravnih predpisov.

Kupec in Prodajalec si bosta prizadevala morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz pogodbenega razmerja glede prodaje in nakupa električne energije, reševati sporazumno. Prodajalec ima skladno s predpisi urejen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev. Pravilnik in ostale informacije o tem postopku so dosegljivi na spletni strani Prodajalca www.eg-prodaja.si in na sedežu družbe Prodajalca.

V nasprotnem primeru bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.


na vrh strani

14. Končne določbe

Če se določila teh SP GO in Pogodbe razlikujejo, veljajo določila Pogodbe.

Ti SP GO veljajo za vse Kupce, ki so imeli na dan 1. 7. 2014 sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije za paket Osnovni in druge pakete, v kolikor ni s prodajnimi pogoji, ki urejajo posebne pakete, drugače določeno. S pričetkom veljavnosti teh SP GO prenehajo veljati Splošni pogoji Elektra Gorenjska Prodaja, d.o.o., za prodajo in nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem z dne  1. 3. 2014. Ti SP GO veljajo od dne 1. 7. 2014 do preklica. Te SP GO je sprejel direktor Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o.